Rina Steenkamp - Privacy and technology

My annotated General Data Protection Regulation

[Additional information]

[Directive 95/46/EC]

[Article 6]

Chapter II General rules on the lawfulness of the processing of personal data

Section I Principles relating to data quality

Article 6
Article 6(1)

1. Member States shall provide that personal data must be:

Article 6(2)

2. It shall be for the controller to ensure that paragraph 1 is complied with.

[Source: Directive 95/46/EC]

Cross-reference

Article 6(1) point (a)

Article 6(1) point (a) Directive 95/46/ECArticle 5 point (a) GDPR

1. Member States shall provide that personal data must be:

 • (a) processed fairly and lawfully;

Personal data shall be:

 • (a) processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject (lawfulness, fairness and transparency);
 Artikel 6 Wbp

1. De Lid-Staten bepalen dat de persoonsgegevens:]

 • a) eerlijk en rechtmatig moeten worden verwerkt

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

[Context: Article 5 GDPR, Artikel 6 Wbp]

Article 6(1) point (b)

Article 6(1) point (b) Directive 95/46/ECArticle 5 point (b) GDPR
 • (b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a way incompatible with those purposes. [...]
 • (b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a way incompatible with those purposes (purpose limitation);
 Article 6(2) GDPR
 • [...] Further processing of data for historical, statistical or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States provide appropriate safeguards;

2. Processing of personal data which is necessary for the purposes of historical, statistical or scientific research shall be lawful subject to the conditions and safeguards referred to in Article 83.

 Artikel 7 Wbp
 • b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verkregen [...]

Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.

 Artikel 9 lid 1 Wbp
 • [...] en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze de onverenigbaar is met die doeleinden. [...]

1. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 Artikel 9 lid 3 Wbp
 • [...] Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden wordt niet als onverenigbaar beschouwd, mits de Lid-Staten passende garanties bieden

3. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.

[Context: Article 5 GDPR, Article 6 GDPR, Artikel 7 Wbp, Artikel 9 Wbp]

Article 6(1) point (c)

Article 6(1) point (c) Directive 95/46/ECArticle 5 point (c) GDPR
 • (c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are collected and/or further processed;
 • (c) adequate, relevant, and limited to the minimum necessary in relation to the purposes for which they are processed; they shall only be processed if, and as long as, the purposes could not be fulfilled by processing information that does not involve personal data (data minimisation);
 Artikel 11 lid 1 Wbp
 • c) toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig moeten zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt

1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

[Context: Article 5 GDPR, Artikel 11 Wbp]

Article 6(1) point (d)

Article 6(1) point (d) Directive 95/46/ECArticle 5 point (d) GDPR
 • (d) accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that data which are inaccurate or incomplete, having regard to the purposes for which they were collected or for which they are further processed, are erased or rectified;
 • (d) accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay (accuracy).
 Artikel 11 lid 2 Wbp
 • d) nauwkeurig dienen te zijn en, zo nodig, dienen te worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen dienen te worden getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te corrigeren

2. De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

[Context: Article 5 GDPR, Artikel 11 Wbp]

Article 6(1) point (e)

Article 6(1) point (e) Directive 95/46/ECArticle 5 point (e) GDPR
 • (e) kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the data were collected or for which they are further processed. Member States shall lay down appropriate safeguards for personal data stored for longer periods for historical, statistical or scientific use.
 • (e) kept in a form which permits direct or indirect identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the data will be processed solely for historical, statistical or scientific research or for archive purposes in accordance with the rules and conditions of Articles 83 and 83a and if a periodic review is carried out to assess the necessity to continue the storage, and if appropriate technical and organizational measures are put in place to limit access to the data only for these purposes (storage minimisation);
 Artikel 10 lid 1 Wbp
 • e) in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, noodzakelijk is. [...]

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 Artikel 10 lid 2 Wbp
 • [...] De Lid-Staten voorzien in passende waarborgen voor persoonsgegevens die langer dan hierboven bepaald voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard

Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan bepaald in het eerste lid voor zover ze voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, en de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt.

[Context: Article 5 GDPR, Artikel 10 Wbp]

Article 6(2)

Article 6(2) Directive 95/46/ECArticle 5 point (f) GDPR

2. It shall be for the controller to ensure that paragraph 1 is complied with.

 • (f) processed under the responsibility and liability of the controller, who shall ensure and be able to demonstrate the compliance with the provisions of this Regulation (accountability).
 Artikel 15 Wbp

2. Op de voor de verwerking verantwoordelijke rust de plicht om voor de naleving van het bepaalde in lid 1 zorg te dragen.

De verantwoordelijke draagt zorg voor de naleving van de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 6 tot en met 12 en 14, tweede en vijfde lid van dit hoofdstuk.

[Context: Article 5 GDPR, Artikel 15 Wbp]