Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Mijn geannoteerde Wbp

Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan betrokkenen

Artikel 33

[Informatieverstrekking bij verkrijging bij de betrokkene] [Meer informatie]

Artikel 34

[Informatieverstrekking bij verkrijging bij anderen dan de betrokkene] [Meer informatie]

[Memorie van Toelichting | Aantekeningen | CBP: Informatieplicht]

Memorie van Toelichting

8. De verhouding tussen WBP en WPR

[...]

8.3. Transparantie

Om de betrokkene effectief in staat te stellen zijn rechten te verwerkelijken, moet hij van de verwerking van hem betreffende gegevens op de hoogte zijn. De bedreiging van de persoonlijke levenssfeer in de informatiemaatschappij bestaat echter juist uit de vele mogelijkheden om persoonsgegevens buiten medeweten van de betrokkene te verwerken. Het wetsvoorstel bevat daarom inzake de informatieverstrekking aan de betrokkene een aangescherpt regime gericht op de transparantie van gegevensverwerking. De verplichtingen van de verantwoordelijke om de betrokkene op de hoogte te stellen van de verwerking zijn aangescherpt. De aanscherping heeft zowel op het geval dat gegevens bij hem worden vergaard, als op het geval van secundair gebruik van gegevens betrekking. De verantwoordelijke mocht onder de werking van artikel 28 WPR er nog vanuit gaan dat informatie aan de betrokkene achterwege mocht blijven wanneer de betrokkene redelijkerwijs kan weten van de opname in een persoonsregistratie. Onder de werking van het wetsvoorstel dient hij de betrokkene op de hoogte te stellen, tenzij deze al daadwerkelijk over de desbetreffende informatie beschikt. Op de betrokkene rust geen onderzoeksplicht. Zie verder de toelichting op de artikelen 33 en 34.
Ter bevordering van de transparantie wordt voorts in de WBP voorgeschreven dat wanneer betrokkenen niet worden ge´nformeerd, bijvoorbeeld omdat dat een onevenredige inspanning zou vergen, de herkomst van de gegevens moet worden bijgehouden. Te denken valt aan gevallen waarin gegevens buiten de betrokkene om zijn verkregen met het oog op direct marketing of voor het verrichten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

[MvT, pagina 18-19]

Aantekeningen

CBP: Informatieplicht

CBP: Informatieplicht
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

CBP
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke; dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt.

Dit informatieblad gaat in op de volgende vragen:

(Bron: Informatieplicht)