Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Mijn geannoteerde Wbp

Deze geannoteerde versie van de Wet bescherming persoonsgegevens is gemaakt voor mijn eigen gebruik en heeft geen enkele officiŽle status. [Terug naar menu]

Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

[Richtlijn 95/47/EG]

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) te implementeren; [Meer informatie]

[Artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet]

Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet; [Meer informatie]

[Wet bescherming persoonsgegevens]

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: [Meer informatie]

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Artikelen 1-5] [Meer informatie]

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens

Paragraaf 1. De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen

[Artikelen 6-15] [Meer informatie]

Paragraaf 2. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens

[Artikelen 16-24] [Meer informatie]

Hoofdstuk 3. Gedragscodes

[Artikelen 25-26] [Meer informatie]

Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek

Paragraaf 1. De melding

[Artikelen 27-30] [Meer informatie]

Paragraaf 2. Voorafgaand onderzoek

[Artikelen 31-32] [Meer informatie]

Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan betrokkenen

[Artikelen 33-34] [Meer informatie]

Hoofdstuk 6. Rechten van betrokkenen

[Artikelen 35-42] [Meer informatie]

Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen

[Artikelen 43-44] [Meer informatie]

Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming

[Artikelen 45-50] [Meer informatie]

Hoofdstuk 9. Toezicht

Paragraaf 1. Het College bescherming persoonsgegevens

[Artikelen 51-61] [Meer informatie]

Paragraaf 2. De functionaris voor de gegevensbescherming

[Artikelen 62-64] [Meer informatie]

Hoofdstuk 10. Sancties

Paragraaf 1. Bestuursdwang

[Artikel 65] [Meer informatie]

Paragraaf 2. Bestuurlijke boeten

[Artikelen 66-74] [Meer informatie]

Paragraaf 3. Strafrechtelijke sancties

[Artikel 75] [Meer informatie]

Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie

[Artikelen 76-78] [Meer informatie]

Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen

[Artikelen 79-83] [Meer informatie]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 6 juli 2000
Beatrix

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,
R. H. L. M. van Boxtel

Uitgegeven de twintigste juli 2000
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals