Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Weblog

2013

[Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December]

Januari

[BY8420, Gerechtshof Amsterdam, 200.095.838/01 | Reactie van het college van de [OPTA] op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet | Leidraad voor verantwoorde openbaarmaking van ICT-kwetsbaarheden | Overgeleverd aan willekeur - Een onderzoek naar de verwijdering van rechtmatige informatie door hostingproviders]

Februari

[Meldplicht inbreuken gekwalificeerde certificaten | Kamerbrief stand van zaken uitrol slimme meters | Brief inzake stand van zaken onderhandelingen verordening en richtlijn gegevensbescherming | Misdaad en opsporing in de wolken - Knelpunten en kansen van cloud computing voor de Nederlandse opsporing | Kamerbrief met actualisatie Digitale Agenda.nl | Samenhang regels gebruik persoonsgegevens | Softwareversies van gemeentelijke websystemen in kaart gebracht | Consultatie wijziging artikel 13 Grondwet]

Maart

[LJN: BY9718, Hoge Raad , 11/03980 | Nationaal dreigingsbeeld 2012 - Georganiseerde criminaliteit | Juridische scan openbrononderzoek | LJN: BZ0644, Gerechtshof Arnhem, 200.111.660 | Een meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek in strafzaken? | Privacy, technologie en de wet - Big Data voor iedereen door goed design | Opsporing 2.0 - Met massa meer massa | BY9910, Raad van State, 201112022/1/A3 | Privacy Impact Assessment ANPR | DNA in de databank - de moeite waard? | LJN: BZ2126, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 252880 / EX RK 12-184 | Reconstructie - Hoe het digitale 'broodspoor' naar de jonge hacker leiddeLJN: BZ2126, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 252880 / EX RK 12-184 | Reconstructie - Hoe het digitale 'broodspoor' naar de jonge hacker leidde]

April

[Bredere kijk op gegevens - Programmarapportage Informatieprocessen | Audit Alert - Keteninformatisering | Trends in veiligheid 2013 - Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid | Google, stille getuige van moord | Internetvrijheid toolbox | Aanpak van ICT door het Rijk 2012 - Lessons learned | Gebruik RC4 in TLS ontraden]

Mei

[Privacy Impact Assessment (PIA) - Introductie, handreiking en vragenlijst | 1-1-2 onder de loep - Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 | De aanhouder wint - De wereld van Advanced Persistent Threats | Wetsvoorstel aanpak computercriminaliteit | [Wetswijziging i.v.m.] fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnnen de overheid bekend zijnde gegevens | Donkere wolk - Continu´teitsrisico's in de cloud]

Juni

[Wetsvoorstel meldplicht datalekken | Toetsing Europese Dataprotectieverordening | Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT | 2013-update onderzoek 'Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland' | Jouw data op straat | Visie Nederland ICT op privacy | Brief Kabinetsvisie op e-privacy - op weg naar gerechtvaardigd vertrouwen | Aanpassing artikel 11.7a Telecommunicatiewet (Cookiebepaling)]

Juli

[ECLI:NL:RBROT:2013:CA3079 | Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing | Toezichtsrapport inzake het vervolgonderzoek naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD | Wet melding inbreuken elektronische informatiesystemen | Eindrapport pilot Interventieproject Schoon Schip - Een samenwerking van Gemeente Amsterdam met UWV, SVB, Belastingdienst en het RCF | Samen leren - Tieners en sociale media | Een op tien jongeren gepest op internet | Advies Wetsvoorstel computercriminaliteit III | Hackvoorstel hackathon | ECLI:NL:CRVB:2013:785 | ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5770 | ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5770 | #Woninginbraak - Sociale media & woninginbraak. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van sociale media bij woninginbraken. | Cybersecuritybeeld Nederland | Toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst]

Augustus

[ECLI:NL:GHSHE:2013:2579 | De politie maakt onrechtmatig een peilbaken van je telefoon | Wet- en regelgeving in de zorg - Een overzicht voor ICT en eHealth | ECLI:NL:RBMNE:2013:3179 | Overzicht incidentmeldingen in de periode van 1 oktober 2010 tot 1 mei 2013 | Genomineerden Big Brother Awards 2013 bekend | Sociale media - factor van invloed op onrustsituaties? | Informatie- en communicatietechnologie (ICT) - Verslag van een Algemeen Overleg | JBZ-raad - Verslag van een algemeen overleg | Nader rapport [meldplicht datalekken]]

September

[ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 | eHealth, verder dan je denkt - eHealth-monitor 2013 | Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2) | Voor een breed debat over privacy | Is een (gehasht) wachtwoord een persoonsgegeven? | Alert Online | [Open brief over het wetsvoorstel voor flexibel cameratoezicht] | Verslag [voorbereidend onderzoek wetsvoorstel meldplicht datalekken] | Wordt eHerkenning een winnaar? | Toezien op publieke belangen - Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht | EU-voorstel [...] Brief inzake Rapportage 2de kwartaal TK 2013 EU-regelgeving gegevensbescherming | The future is certain | Wetsvoorstel datalekken kan nog wel wat fine-tuning gebruiken | Opstelten - vingerafdrukken vreemdelingen direct opslaan | ECLI:NL:RBZWB:2013:5859 ]

Oktober

[Klanten willen gegevens Bonuskaart kunnen wissen | Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons- en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden - De 1-meting | Cookiewalls - Een probleem met een technische oplossing? | Praktische juridische tips mobile]

November

[De burger bediend in 2013 | Hoe Google+ en zelfs Gmail je rankings be´nvloedt | Virtuele risico's, echte schade - Over het verzekeren van cyberrisico's | Nationale cybersecurity strategie 2 - Van bewust naar bekwaam | [Discussie over het toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst] | Privacy is een functie van veiligheid | Per dag 200 serieuze bedreigingen via Twitter]

December

[Onderzoeksresultaten cybercrime - Middenbedrijf onderschat risico's van cybercrime | Hoe zit het met mijn privacy, beste zorgverzekeraar? | Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 - Naar een nieuwe balans tussen bevoegdheden en waarborgen | ECLI:NL:RBOBR:2013:6553 | Van Gasteren I en II - over WO II, het right to be left alone en hubris | Data als betaalmiddel - de nieuwe privacy]