Rina Steenkamp - Privacy and technology

My annotated General Data Protection Regulation

[Additional information]

[Directive 95/46/EC]

[Article 8]

Chapter II General rules on the lawfulness of the processing of personal data

Section III Categories of processing

Article 8 The processing of special categories of data
Article 8(1)

1. Member States shall prohibit the processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership, and the processing of data concerning health or sex life.

Article 8(2)

2. Paragraph 1 shall not apply where:

Article 8(3)

3. Paragraph 1 shall not apply where processing of the data is required for the purposes of preventive medicine, medical diagnosis, the provision of care or treatment or the management of health-care services, and where those data are processed by a health professional subject under national law or rules established by national competent bodies to the obligation of professional secrecy or by another person also subject to an equivalent obligation of secrecy.

Article 8(4)

4. Subject to the provision of suitable safeguards, Member States may, for reasons of substantial public interest, lay down exemptions in addition to those laid down in paragraph 2 either by national law or by decision of the supervisory authority.

Article 8(5)

5. Processing of data relating to offences, criminal convictions or security measures may be carried out only under the control of official authority, or if suitable specific safeguards are provided under national law, subject to derogations which may be granted by the Member State under national provisions providing suitable specific safeguards. However, a complete register of criminal convictions may be kept only under the control of official authority.

Member States may provide that data relating to administrative sanctions or judgements in civil cases shall also be processed under the control of official authority.

Article 8(6)

6. Derogations from paragraph 1 provided for in paragraphs 4 and 5 shall be notified to the Commission.

Article 8(7)

7. Member States shall determine the conditions under which a national identification number or any other identifier of general application may be processed.

[Source: Directive 95/46/EC]

Cross-reference

Article 8(1)

Article 8(1) Directive 95/46/ECArticle 9(1) GDPR

1. Member States shall prohibit the processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership, and the processing of data concerning health or sex life.

1. The processing of personal data, revealing race or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, sexual orientation or gender identity, trade-union membership and activities, and the processing of genetic or biometric data or data concerning health or sex life, administrative sanctions, judgments, criminal or suspected offences, convictions, or related security measures shall be prohibited.

 Artikel 16 Wbp

1. De Lid-Staten verbieden de verwerking van persoonlijke gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen.

De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

[Context: Article 9 GDPR, Artikel 16 Wbp]

Article 8(2) point (a)

Article 8(2) point (a) Directive 95/46/ECArticle 9(2) point (a) GDPR

2. Paragraph 1 shall not apply where:

 • (a) the data subject has given his explicit consent to the processing of those data, except where the laws of the Member State provide that the prohibition referred to in paragraph 1 may not be lifted by the data subject's giving his consent;

2. Paragraph 1 shall not apply if one of the following applies:

 • (a) the data subject has given consent to the processing of those personal data for one or more specified purposes, subject to the conditions laid down in Articles 7 and 8, except where Union law or Member State law provide that the prohibition referred to in paragraph 1 may not be lifted by the data subject,
 Artikel 23 lid 1 sub a Wbp

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer:

 • a) de betrokkene uitdrukkelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking, tenzij in de wetgeving van de Lid-Staat is bepaald dat het in lid 1 bedoelde verbod niet door toestemming van de betrokkene ongedaan kan worden gemaakt

1. Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover:

 • a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;

[Context: Article 9 GDPR, Artikel 23 Wbp]

Article 8(2) point (b)

Article 8(2) point (b) Directive 95/46/ECArticle 9(2) point (b) GDPR
 • (b) processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and specific rights of the controller in the field of employment law in so far as it is authorized by national law providing for adequate safeguards;
 • (b) processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of the controller in the field of employment law in so far as it is authorised by Union law or Member State law or collective agreements providing for adequate safeguards for the fundamental rights and the interests of the data subject such as right to non-discrimination, subject to the conditions and safeguards referred to in Article 82;

[Context: Article 9 GDPR]

Article 8(2) point (c)

Article 8(2) point (c) Directive 95/46/ECArticle 9(2) point (c) GDPR
 • (c) processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another person where the data subject is physically or legally incapable of giving his consent;
 • (c) processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another person where the data subject is physically or legally incapable of giving consent;

[Context: Article 9 GDPR]

Article 8(2) point (d)

Article 8(2) point (d) Directive 95/46/ECArticle 9(2) point (d) GDPR
 • (d) processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate guarantees by a foundation, association or any other non-profit-seeking body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the data are not disclosed to a third party without the consent of the data subjects;
 • (d) processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other nonprofit-seeking body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects;
 Artikel 19 lid 1 sub a Wbp
 • d) de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging, of enige andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek [...] gebied werkzaam is, in het kader van hun gerechtvaardigde activiteiten en met de nodige garanties, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden van de stichting, de vereniging of de instantie of op de personen die in verband met haar streefdoelen regelmatige contacten met haar onderhouden [...]
 • a. door instellingen op politieke grondslag betreffende hun leden of hun werknemers dan wel andere tot de instelling behorende personen, voor zover dit gelet op het doel van de instelling noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar grondslag,
 Artikel 19 lid 2 Wbp
 • [...] en de gegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen aan derden worden doorgegeven

2. In het geval als bedoeld in het eerste lid, onder a, worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.

 Artikel 17 Wbp lid 1
 • [...] levensbeschouwelijk, godsdienstig [...] mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden van de stichting, de vereniging of de instantie [...]

1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:

 • a. kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan of andere genootschappen op geestelijke grondslag voor zover het gaat om gegevens van daartoe behorende personen;
 • b. instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, voor zover dit gelet op het doel van de instelling en voor de verwezenlijking van haar grondslag noodzakelijk is, of
 • c. andere instellingen voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de geestelijke verzorging van de betrokkene, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 Artikel 17 Wbp lid 2
 • [...] of op de personen die in verband met haar streefdoelen regelmatige contacten met haar onderhouden [...]

2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder a, is het verbod tevens niet van toepassing op persoonsgegevens betreffende godsdienst of levensovertuiging van de gezinsleden van de betrokkene voor zover:

 • a. het betreffende genootschap met die gezinsleden uit hoofde van haar doelstelling regelmatige contacten onderhoudt en
 • b. die gezinsleden daartegen geen schriftelijk bezwaar hebben gemaakt.
 Artikel 17 Wbp lid 3
 • [...] en de gegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen aan derden worden doorgegeven

3. In de gevallen als bedoeld in het eerste en tweede lid worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.

 Artikel 20 lid 1 Wbp
 • [...] vakbondsgebied [...]

1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands lidmaatschap van een vakbond te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door de betreffende vakbond of de vakcentrale waarvan die bond een onderdeel vormt, voor zover dat gelet op de doelstelling van de vakbond of centrale noodzakelijk is.

 Artikel 20 lid 2 Wbp
 • [...] en de gegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen aan derden worden doorgegeven

2. In het geval als bedoeld in het eerste lid worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.

[Context: Article 9 GDPR, Artikel 17 Wbp, Artikel 19 Wbp, Artikel 20 Wbp]

Article 8(2) point (e)

Article 8(2) point (e) Directive 95/46/ECArticle 9(2) point (e) GDPR
 • (e) the processing relates to data which are manifestly made public by the data subject [...]
 • (e) the processing relates to personal data which are manifestly made public by the data subject;
 Article 9(2) point (f) GDPR
 • [...] or is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims.
 • (f) processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims
 Artikel 23 lid 1 sub b Wbp
 • e) de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt [...]
 • b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
 Artikel 23 lid 1 sub c Wbp
 • [...] of noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte
 • c. dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;

[Context: Article 9 GDPR, Artikel 23 Wbp]

Article 8(3)

Article 8(3) Directive 95/46/ECArticle 9(2) point (h) GDPR

3. Paragraph 1 shall not apply where processing of the data is required for the purposes of preventive medicine, medical diagnosis, the provision of care or treatment or the management of health-care services, and where those data are processed by a health professional subject under national law or rules established by national competent bodies to the obligation of professional secrecy or by another person also subject to an equivalent obligation of secrecy.

 • (h) processing of data concerning health is necessary for health purposes and subject to the conditions and safeguards referred to in Article 81;
 Artikel 21 lid 1 sub a Wbp

3. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen of het beheer van gezondheidsdiensten [...]

1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:

 • a. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;
 Artikel 21 lid 2 Wbp

[...] en wanneer die gegevens worden verwerkt door een gezondheidswerker die onderworpen is aan het in de nationale wetgeving, of in de door nationale bevoegde instanties vastgestelde regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of door een andere persoon voor wie een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht geldt.

2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid worden de gegevens alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Indien de verantwoordelijke gegevens persoonlijk verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de gegevens, behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de gegevens worden meegedeeld aan anderen die krachtens het eerste lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan.

[Context: Article 9 GDPR, Artikel 21 Wbp]

Article 8(4)

Article 8(4) Directive 95/46/ECArticle 9(3) GDPR

4. Subject to the provision of suitable safeguards, Member States may, for reasons of substantial public interest, lay down exemptions in addition to those laid down in paragraph 2 either by national law or by decision of the supervisory authority.

3. The European Data Protection Board shall be entrusted with the task of issuing guidelines, recommendations and best practices for the processing of the special categories of personal data referred to in paragraph 1 and the exemptions laid down in paragraph 2, in accordance with Article 66.

 Artikel 23 lid 1 sub e Wbp

4. Mits passende waarborgen worden geboden, mogen de Lid-Staten om redenen van zwaarwegend algemeen belang bij nationale wet of bij een besluit van de toezichthoudende autoriteit nog andere afwijkingen naast die bedoeld in lid 2 vaststellen

1. Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover:

 • e. dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen.
 Artikel 3 lid 2 Wbp

[...] andere afwijkingen [...]

2. Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden als bedoeld in het eerste lid.

 Artikel 18 Wbp

[...] andere afwijkingen [...]

Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands ras te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:

 • a. met het oog op de identificatie van de betrokkene en slechts voor zover dit voor dit doel onvermijdelijk is;
 • b. met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de grond ras op te heffen of te verminderen en slechts indien:
  • 1. dit voor dat doel noodzakelijk is;
  • 2. de gegevens slechts betrekking hebben op het geboorteland van de betrokkene, van diens ouders of grootouders, dan wel op andere, bij wet vastgestelde criteria, op grond waarvan op objectieve wijze vastgesteld kan worden of iemand tot een minderheidsgroep als bedoeld in de aanhef van onderdeel b behoort, en
  • 3. de betrokkene daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 Artikel 19 lid 1 sub b Wbp

[...] andere afwijkingen [...]

1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands politieke gezindheid te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:

 • b. met het oog op de eisen die met betrekking tot politieke gezindheid in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en adviescolleges.
 Artikel 21 lid 1 sub b t/m f Wbp

[...] andere afwijkingen [...]

1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:

 • b. verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en financiŽle dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen als bedoeld in artikel 1:1 van die wet, voorzover dat noodzakelijk is voor:
  • 1. de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico en de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt; of
  • 2. de uitvoering van de overeenkomst van verzekering;
 • c. scholen voor zover dat met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is;
 • d. een reclasseringsinstelling, een bijzondere reclasseringsambtenaar, de raad voor de kinderbescherming of de stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg en de rechtspersoon, bedoeld in artikel 254, tweede lid, of artikel 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken;
 • e. Onze Minister van Justitie voor zover dat in verband met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen noodzakelijk is of
 • f. bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die te hunnen behoeve werkzaam zijn voor zover dat noodzakelijk is voor:
  • 1. een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene of
  • 2. de reÔntegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 Artikel 21 lid 3 Wbp

[...] andere afwijkingen [...]

3. Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken, is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in het eerste lid, onder a, met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

 Artikel 21 lid 4 Wbp

[...] andere afwijkingen [...]

4. Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt voor zover deze verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de betreffende gegevens zijn verkregen, tenzij:

 • a. een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
 • b. de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. In het geval als bedoeld onder b, is artikel 23, eerste lid, onder a, en tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
 Artikel 21 lid 5 Wbp

Mits passende waarborgen worden geboden [...]

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de toepassing van het eerste lid, onder b en f, nadere regels worden gesteld.

 Artikel 22 lid 5 Wbp

[...] andere afwijkingen [...]

5. Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken, is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van strafrechtelijke gegevens voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

 Artikel 23 lid 1 sub d Wbp

[...] andere afwijkingen [...]

1. Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover:

 • d. dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting
 Artikel 23 lid 2 Wbp

[...] andere afwijkingen [...]

2. Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor zover:

 • a. het onderzoek een algemeen belang dient,
 • b. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,
 • c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en
 • d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

[Context: Article 9 GDPR, Artikel 3 Wbp, Artikel 18 Wbp, Artikel 19 Wbp, Artikel 21 Wbp, Artikel 22 Wbp, Artikel 23 Wbp]

Article 8(5)

Article 8(5) Directive 95/46/ECArticle 9(2) point (j) GDPR

5. Processing of data relating to offences, criminal convictions or security measures may be carried out only under the control of official authority, or if suitable specific safeguards are provided under national law, subject to derogations which may be granted by the Member State under national provisions providing suitable specific safeguards. However, a complete register of criminal convictions may be kept only under the control of official authority.

Member States may provide that data relating to administrative sanctions or judgements in civil cases shall also be processed under the control of official authority.

 • (j) processing of data relating to administrative sanctions, judgments, criminal offences, convictions or related security measures is carried out either under the control of official authority or when the processing is necessary for compliance with a legal or regulatory obligationto which a controller is subject, or for the performance of a task carried out for important public interest reasons, and in so far as authorised by Union law or Member State law providing for adequate safeguards for the fundamental rights and the interests of the data subject. Any register of criminal convictions shall be kept only under the control of official authority.
 Artikel 22 lid 1 Wbp

5. Verwerkingen van gegevens inzake overtredingen, strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen mogen alleen worden verricht onder toezicht van de overheid of indien de nationale wetgeving voorziet in passende specifieke waarborgen [...]

1. Het verbod om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het strafrecht, alsmede door verantwoordelijken die deze hebben verkregen krachtens de Wet politiegegevens of de Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens.

 Artikel 22 lid 2 Wbp

[...] behoudens afwijkingen die een Lid-Staat kan toestaan uit hoofde van nationale bepalingen welke passende en specifieke waarborgen bieden. [...]

2. Het verbod is niet van toepassing op de verantwoordelijke die deze gegevens ten eigen behoeve verwerkt ter:

 • a. beoordeling van een verzoek van betrokkene om een beslissing over hem te nemen of aan hem een prestatie te leveren of
 • bescherming van zijn belangen voor zover het gaat om strafbare feiten die zijn of op grond van feiten en omstandigheden naar verwachting zullen worden gepleegd jegens hem of jegens personen die in zijn dienst zijn.
 Artikel 22 lid 3 Wbp

[...] behoudens afwijkingen die een Lid-Staat kan toestaan uit hoofde van nationale bepalingen welke passende en specifieke waarborgen bieden. [...]

3. De verwerking van deze gegevens over personeel in dienst van de verantwoordelijke, vindt plaats overeenkomstig regels die zijn vastgesteld in overeenstemming met de procedure als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden.

 Artikel 22 lid 4 Wbp

[...] behoudens afwijkingen die een Lid-Staat kan toestaan uit hoofde van nationale bepalingen welke passende en specifieke waarborgen bieden. [...]

4. Het verbod is niet van toepassing wanneer deze gegevens ten behoeve van derden worden verwerkt:

 • a. door verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus of
 • indien deze derde een rechtspersoon betreft die in dezelfde groep is verbonden als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, of
 • indien passende en specifieke waarborgen zijn getroffen en de procedure is gevolgd, bedoeld in artikel 31.
 Artikel 22 lid 7 Wbp

[...] welke passende en specifieke waarborgen bieden. [...]

7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de passende en specifieke waarborgen, bedoeld in het vierde lid, onder c.

 Artikel 22 lid 6 Wbp

De Lid-Staten kunnen voorschrijven dat ook verwerkingen van gegevens inzake administratieve sancties of burgerrechtelijke beslissingen onder toezicht van de overheid kunnen worden verricht.

6. Het tweede tot en met vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

[Context: Article 9 GDPR, Artikel 22 Wbp]

Article 8(6)

Artikel 8 lid 6 Richtlijn 95/46/EGArtikel 23 lid 3 Wbp

6. De in de leden 4 en 5 bedoelde afwijkingen van lid 1 worden ter kennis van de Commissie gebracht.

3. Verwerkingen als bedoeld in het eerste lid, onder e, worden bij de Europese Commissie gemeld. Onze Minister wie het aangaat verricht de melding indien de verwerking bij wet is voorzien. Het College verricht de melding indien het voor de verwerking ontheffing heeft verleend.

[Context: Artikel 23 Wbp]

Article 8(7)

Artikel 8 lid 7 Richtlijn 95/46/EGArtikel 24 Wbp

7. De Lid-Staten stellen de voorwaarden vast waaronder een nationaal identificatienummer of enig ander identificatiemiddel van algemene aard voor verwerkingsdoeleinden mag worden gebruikt.

1. Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, wordt bij de verwerking van persoonsgegevens slechts gebruikt ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen worden aangewezen waarin een daarbij aan te wijzen nummer als bedoeld in het eerste lid, kan worden gebruikt. Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven over het gebruik van een zodanig nummer.

[Context: Artikel 24 Wbp]