Rina Steenkamp - Privacy en technologie

Prestaties en effecten meten in ketens

[Introductie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12]

Beleidsinformatie in ketens: aanbevelingen

Deze paragraaf bevat aanbevelingen die moeten helpen om de eerder in dit artikel beschreven valkuilen te vermijden. Onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen de aanbevelingen, de valkuilen en de stappen binnen de totstandkoming van beleidsinformatie. In de rest van deze paragraaf worden de aanbevelingen toegelicht.

  Stap 1: definitie gegevens Stap 2: verzameling gegevens Stap 3: verwerking gegevens tot beleidsinformatie Stap 4: weergave en gebruik
Valkuil 1: ketenprestaties zijn niet altijd constant en niet altijd voorspelbaar       Aanbeveling 8: gebruik beleidsinformatie vooral om van te leren
Valkuil 2: ketenprestaties leiden niet altijd tot de beoogde maatschappelijke effecten Aanbeveling 1: formuleer een beleidstheorie      
Valkuil 3: informatie-uitwisseling heeft geen directe relatie met maatschappelijke effecten Aanbeveling 2: neem informatie-uitwisseling op in de beleidstheorie      
Valkuil 4: definities, meetmethoden en mate van betrouwbaarheid zijn niet altijd duidelijk Aanbeveling 3: maak heldere en haalbare afspraken over de beleidsinformatie Aanbeveling 4: implementeer en bewaak de gemaakte afspraken Aanbeveling 5: geef inzicht in eventuele afwijkingen van de afspraken  
Valkuil 5: 'kale' procesgegevens zijn zonder kennis van de context nauwelijks interpreteerbaar     Aanbeveling 6: presenteer 'kale' procesgegevens binnen de context van de beleidstheorie  
Valkuil 6: meetgegevens die de ketensamenwerking in beeld brengen zijn vooral bruikbaar op operationeel niveau     Aanbeveling 7: koppel knelpunten in de ketensamenwerking direct terug  
Valkuil 7: inspanningen en maatschappelijke effecten zijn niet gelijkelijk verdeeld over de keten       Aanbeveling 9: beloon altru´sme

De volgende paragrafen gaan nader in op de vier stappen binnen totstandkoming weergave en gebruik van beleidsinformatie, en bevatten aanbevelingen om de valkuilen te vermijden.

[Terug | Verder]

Al het oorspronkelijke werk op deze website © 2007-2011 Rina Steenkamp.